Πρόληψη

Η πρόληψη, ορίζεται ως εξής:

τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν

α) την ποσότητα των  αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Σύμφωνα και με την ιεράρχηση  των  δράσεων και των  εργασιών  διαχείρισης των αποβλήτων, η πρόληψη αποτελεί την πρώτη επιλογή, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

Οφέλη από την πρόληψη

  • Μείωση των απαιτήσεων σε φυσικούς πόρους και μείωση των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται κατά την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία των απορριμμάτων.
  • Μείωση του προϋπολογισμού διαχείρισης λόγω μειωμένης ποσότητας διαχείρισης.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την οικονομική ανάπτυξη ,μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας , τα συστήματα εθελοντών και τις ευκαιρίες κατάρτισης , καθώς και τη βελτίωση πρόσβασης σε αγαθά με μειωμένη τιμή σε οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα.
  • Απελευθέρωση οικονομικών πόρων των καταναλωτών για πιο παραγωγικές προσπάθειες
  • Αγορά λιγότερων προϊόντων που θα αποτελούν απόβλητα.
Για να μην  δημιουργούμε απόβλητα συσκευασίας:

Θα πρέπει , όταν αγοράζουμε νέα προϊόντα να αποφεύγουμε την πολλή συσκευασία. Να προτιμάμε επαναγεμιζόμενες  συσκευασίες  ή να αγοράζουμε χύμα προϊόντα. Να αποφεύγουμε τις πλαστικές σακούλες , να έχουμε υφασμάτινες   τσάντες επαναχρησιμοποιούμενες ή  δίχτυ.

Για να μη δημιουργούμε απόβλητα τροφίμων:

Θα πρέπει να κάνουμε προσεκτικά τις αγορές μας ,να μαγειρεύουμε τις  σωστές  ποσότητες, να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, να  αξιοποιούμε τα περισσεύματα .